Categorieën

Privacyverklaring

Via onze webwinkel animalposters.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.
Animalposters.nl vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Dat betekent onder andere dat:

• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin u toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om u persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij uw recht respecteren om u persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Animalposters.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

• NAW gegevens
• Telefoonnummer
• Factuuradres
• Emailadres
• Betalingsgegevens

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij de door u gekozen gebruikersnaam en de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij contact met u op kunnen nemen in het kader van uitvoering van de gesloten overeenkomst(en).

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is om de overeenkomst tot uitvoering te brengen of indien dit wettelijk verplicht is.
In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel staan wij vrij uw persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten te overhandigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling mogen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken.
Locatiegegevens
Indien vereist voor de te leveren dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door derden.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens nooit. Indien dit onder speciale omstandigheden wel van toepassing is wordt dit nooit zonder toestemming gedaan.

Verstrekking aan derden

Wij mogen uw gegevens doorgeven aan onze partners, mits deze partners betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

Cookies

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. U bent vrij om cookies uit te schakelen middels de browser. Echter kunnen wij dan niet garanderen dat onze webwinkel optimaal zal presteren.

Wij stellen ons dan ook niet aansprakelijke voor de gevolgen die voort vloeien uit het cookies of applicatie gebruik van derden. in welke vorm dan ook.

Beveiliging

Wij nemen binnen ons kunnen zo veel mogelijk beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw overeenkomst(en) af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij uw gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is deze langer te bewaren (zoals bij de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u ten allen tijde contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen vragen wij u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage en/of wijzigingen in persoonsgegeven.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.